İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

Eğitim İçeriği:

 • İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Amacı

 • İptal Davasının Konusu

 • İptale Tabi Tasarruflar

 • Ivasız Tasarruflardan Dolayı İptal

 • Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı İptal

 • Alacaklılara Zarar Vermek Kastı İle Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal

 • Yargılama

 • İptal Sisteminin İleri Sürülme Biçimi

 • İptal Davalarında Yetki

 • İptal Davalarında Görev

 • İptal Davalarının Açılma Süresi

 • İptal Davalarında Harç

 • İptal Davalarında Vekalet Ücreti

 • İptal Davalarında Yargılama Giderleri

 • İptal Davalarında Yargılama Usulü

 • İptal Davasının Tarafları

 • Davacı

 • Davalı

 • İptal Davasının Sonuçları


Bilirkişi Raporları ve Uygulamalar Üzerinden,

 • Asıl Alacak (İşçi alacakları ve nete çevirme hesapları, vergi dilimleri, Döviz Alacaklarının takip öncesi ve sonrası hesaplamaları, nafaka – Aidat alacak hesaplamaları, muacceliyet hükmü, özellik arz eden asıl alacak kalemleri)

 • İşlemiş Faiz (Faiz Türleri ve yasal dayanakları, faize ilişkin yasal sınırlamalara, işçi alacaklarında ve toplu iş sözleşmelerinde uygulanacak faiz ve hesaplamaları, kamulaştırmasız el atma davalarında, Kat Mülkiyeti Kanununda uygulanacak faiz oranları hesaplama teknikleri.)​

 • Protesto Masrafı

 • Çek tazminatı

 • Komisyon + ihbar masrafı

 • İlama bağlı feri alacaklar

 • Takip çıkışı

 • Türk Borçlar Kanunu 100. Madde gereğince hesaplama ve teknikleri, hesaplamada değerlendirilecek faiz ve giderler, bilirkişi raporunda gösterilme şekli, UYAP hesaplamaları

 • Takip çıkışı ve hesaplamalardaki önemi

 • Takip Sonrası işleyen Faiz

 • İcra Dairesince uygulanacak faiz oranı, Faiz oranı belirtilmemişse uygulanacak faiz oranı, bir takipteki birden fazla faiz oranının nasıl hesaplanacağı, faiz hesaplama teknikleri

 • İcra Masraf kalemleri

 • Vekalet Ücreti, oranları, nispi ve maktu vekalet ücretleri hesaplamaları

 • Tahsil Harçları

 • Harç Oranları, düşen hacizlerde, kısmi tahsilatla sonuçlanan satışlarda, birden çok borçlunun olduğu durumlarda vb. durumlarda harç hesaplamaları

 • Toplam Dosya Borcu

 • Tahsil Harcı

 • Cezaevi Harcı

 • Damga vergisi

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilmiştir.