Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimi

 

Eğitim içeriği:

  • Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde;

  • Mirasta Hak Sahibi Olan Kişiler: Yasal Mirasçılar/Atanmış Mirasçılar/Vasiyet Alacaklıları

  • Kan Hısımlarının Mirasçılığı: Zümre Sistemi

  • Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı

  • Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

  • Atanmış Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları

  • Mirasta Hak Sahipliğini Engelleyen Veya Ortadan Kaldıran Durumlar

  • Yoksunluk

  • Mirasçılıktan Çıkarma

  • Mirastan Feragat

  • Mirasın Reddi

  • Denkleştirme: Anlamı, Tarafları, Yöntemi, Tenkisle İlişkisi

  • Tasarruf Özgürlüğü

  • Oran olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması

  • Yoksunluk, çıkarma, feragat ve reddin tasarruf özgürlüğü üzerine etkisi

  • Miktar olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması

  • Net Tereke=Tereke aktifi - çıkarılacak değerler

  • Tenkise Esas Tereke= Net tereke + eklenecek değerler

  • Artık Tereke = Net tereke – ölüme bağlı tasarruflar toplamı

  • Tasarruf özgürlüğünün aşılması: Saklı pay ihlâlleri

  • Tenkis

  • Tenkis Davası ve Tenkis Defi

  • Tenkiste Sıra

  • Alelâde kazandırmalar-kamu yararına kazandırmalar

  • Ölüme bağlı tasarruflar-sağlararası kazandırmalar

  • Ölüme bağlı kazandırmalar arasında orantılı tenkis

  • Bazı kazandırmaların tenkisi

  • Tenkise tabi vasiyet konusunun bölünememesi,

  • İntifa ve irat vasiyetleri,

  • Feragat ivazlarının tenkisi,

  • Artmirasçı atama tasarrufunun tenkisi

  • Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı konuları ve Uygulamalı örneklerle Yargıtay kararları​

Aile Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde;

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Tasfiyesi

  • Evlilik Birliğinde Mal Rejimi Kavramı ve Türleri

  • Sözleşme Yapma İmkânı (Evlilik Sözleşmesi)

  • Yasal Mal Rejimi Kavramı ve Tanımı

  • Sözleşmesel (Seçimlik) Rejimler

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi

  • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi

  • Edinilmiş Mal- Kişisel Mal Ayrımı

  • Yasa Gereği Kişisel Mal Olarak Kabul Edilen Malvarlığı Değerleri

  • Edinilmiş Mal Kavramı ve Çeşitleri

  • Mal Rejimi Devam Ederken Eşlerin Edinilmiş Mallara İlişkin Hak ve Yetkileri

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erdiği Değişik Durumlar ve Sona Erme Anı

  • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Mal varlıklarının Ayrımı

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi

  • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı

  • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler

  • Katkı Payı Alacağı

  • Değer Artış Payı Alacağı

  • Katılma Alacağı- Doğması- Muaccel Olması- Temliki- Rehni- Haczinin Mümkün Olup Olmadığı

  • Denkleştirme

  • Tasfiye Davası ve Zamanaşımı

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme (Değer Artış Payı Alacağı- Katılma Alacağı ve Katkı Payı Alacağı İçin)

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Toplu Değerlendirilmesi

  • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri

  • Tekli Tasfiye

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Aktifinde Yer Alan Değerler

  • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Pasifinde Yer Alan Değerler

  • Artık Değer Kavramı ve Hesaplanması

  • Artık Değer Alacağı- Katılma Alacağı- Tasfiye Alacağı Kavramları

  •  Katılma Alacağı Nedeniyle 3. Kişiler Karşı Dava İmkanı

  • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara sertifika verilmiştir.