top of page

Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Programı

 

Program içeriği:

 • Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde;

 • Mirasta Hak Sahibi Olan Kişiler: Yasal Mirasçılar/Atanmış Mirasçılar/Vasiyet Alacaklıları

 • Kan Hısımlarının Mirasçılığı: Zümre Sistemi

 • Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığı

 • Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

 • Atanmış Mirasçılar ve Vasiyet Alacaklıları

 • Mirasta Hak Sahipliğini Engelleyen Veya Ortadan Kaldıran Durumlar

 • Yoksunluk

 • Mirasçılıktan Çıkarma

 • Mirastan Feragat

 • Mirasın Reddi

 • Denkleştirme: Anlamı, Tarafları, Yöntemi, Tenkisle İlişkisi

 • Tasarruf Özgürlüğü

 • Oran olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması

 • Yoksunluk, çıkarma, feragat ve reddin tasarruf özgürlüğü üzerine etkisi

 • Miktar olarak tasarruf özgürlüğünün hesaplanması

 • Net Tereke=Tereke aktifi - çıkarılacak değerler

 • Tenkise Esas Tereke= Net tereke + eklenecek değerler

 • Artık Tereke = Net tereke – ölüme bağlı tasarruflar toplamı

 • Tasarruf özgürlüğünün aşılması: Saklı pay ihlâlleri

 • Tenkis

 • Tenkis Davası ve Tenkis Defi

 • Tenkiste Sıra

 • Alelâde kazandırmalar-kamu yararına kazandırmalar

 • Ölüme bağlı tasarruflar-sağlararası kazandırmalar

 • Ölüme bağlı kazandırmalar arasında orantılı tenkis

 • Bazı kazandırmaların tenkisi

 • Tenkise tabi vasiyet konusunun bölünememesi,

 • İntifa ve irat vasiyetleri,

 • Feragat ivazlarının tenkisi,

 • Artmirasçı atama tasarrufunun tenkisi

 • Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı konuları ve Uygulamalı örneklerle Yargıtay kararları​

Aile Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar bölümünde;

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Ve Tasfiyesi

 • Evlilik Birliğinde Mal Rejimi Kavramı ve Türleri

 • Sözleşme Yapma İmkânı (Evlilik Sözleşmesi)

 • Yasal Mal Rejimi Kavramı ve Tanımı

 • Sözleşmesel (Seçimlik) Rejimler

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi

 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi

 • Edinilmiş Mal- Kişisel Mal Ayrımı

 • Yasa Gereği Kişisel Mal Olarak Kabul Edilen Malvarlığı Değerleri

 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Çeşitleri

 • Mal Rejimi Devam Ederken Eşlerin Edinilmiş Mallara İlişkin Hak ve Yetkileri

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Erdiği Değişik Durumlar ve Sona Erme Anı

 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Mal varlıklarının Ayrımı

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi

 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı

 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler

 • Katkı Payı Alacağı

 • Değer Artış Payı Alacağı

 • Katılma Alacağı- Doğması- Muaccel Olması- Temliki- Rehni- Haczinin Mümkün Olup Olmadığı

 • Denkleştirme

 • Tasfiye Davası ve Zamanaşımı

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme (Değer Artış Payı Alacağı- Katılma Alacağı ve Katkı Payı Alacağı İçin)

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Toplu Değerlendirilmesi

 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri

 • Tekli Tasfiye

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Aktifinde Yer Alan Değerler

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Pasifinde Yer Alan Değerler

 • Artık Değer Kavramı ve Hesaplanması

 • Artık Değer Alacağı- Katılma Alacağı- Tasfiye Alacağı Kavramları

 •  Katılma Alacağı Nedeniyle 3. Kişiler Karşı Dava İmkanı

 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

Sertifika: %80 katılım şartını sağlayan katılımcılara programı düzenleyen kurum tarafından sertifika verilmiştir.

bottom of page